Begrippen

·       Voorwaarden:

Algemene Voorwaarden;

·       De klant:

De natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die een behandeling en/of daarmee direct verband houdende diensten of producten afneemt van Skin Sense.

 

·       Skin Sense:

Het bedrijf vertegenwoordigd door mevrouw M. Bakker, aangesloten bij ANBOS, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Groningen onder nr.: 61870099.

·       Behandelplan:

Het behandelplan wordt in overleg met de klant besproken en indien gewenst krijgt de klant het plan ook schriftelijk mee.

·       Brancheorganisatie:

Skin Sense is aangesloten bij de brancheorganisatie ANBOS.

Alle behandelingen worden volgens de richtlijnen van de brancheorganisatie uitgevoerd. In het bijzonder gaat het om richtlijnen op het gebied van hygiëne, bedrijfsvoering, Arbowetgeving en milieu.

 

1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op activiteiten in Nederland, op alle overeenkomsten tussen Skin Sense en haar cliënten met betrekking tot behandelingen, inclusief daarmee direct verband houdende diensten en/of de levering van producten.
 2. Skin Sense is gerechtigd om de voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden in werking 14 dagen nadat de wijziging op de website bekend is gemaakt.
 3. Een samenvatting van de voorwaarden is in de vorm van huisregels zichtbaar opgehangen voor iedereen die de praktijk bezoekt en staan vermeld op de website van de praktijk.
 4. Een exemplaar van de voorwaarden wordt desgevraagd aan de cliënt overhandigd of digitaal toegestuurd.
 5. Indien een bepaling van deze voorwaarden om welke reden dan ook als niet geldig of niet van toepassing verklaard zou worden, dan blijven de voorwaarden voor het overige van kracht.
 6. Op basis van de door de cliënt verstrekte informatie wordt desgevraagd en voor zover dat mogelijk is, bij het maken van de afspraak de verwachte tijdsduur van de behandeling en een voorlopige kostenindicatie gegeven.
 7. Bij niet-afgezegde afspraken, of niet binnen 24 uur van tevoren afgezegde afspraken, wordt 50% van de gereserveerde behandeltijd in rekening gebracht, waarvoor de cliënt een nota welke binnen de onder artikel 5 onder 3 van deze Voorwaarden aangegeven termijn dient te worden betaald.
 

2. Privacy

 1. Alle informatie die wordt verstrekt door cliënt wordt vertrouwelijk behandeld.
 2. Zonder toestemming van cliënt worden geen gegevens aan derden verstrekt, met uitzondering van personen die direct bij de behandeling betrokken zijn.
 3. Alle persoonlijke cliëntgegevens die nodig zijn voor een adequate behandeling worden zorgvuldig beheerd conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 

3. Totstandkoming van de overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat er:

 1. met de cliënt een afspraak wordt gemaakt voor een behandeling en/of daarmee direct verband houdende diensten;
 2. uit voorraad leverbare producten worden geleverd aan de cliënt;
 3. opdracht gegeven wordt door de cliënt om producten speciaal voor hem of haar te bestellen.
 

4. Verplichtingen

Skin Sense heeft de verplichting om:

 1. een behandeling en daarmee direct verband houdende diensten uit te voeren met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen, conform het opgestelde behandelplan;
 2. het gevraagde product aan de cliënt te leveren. Indien dit niet mogelijk is, wordt dit gemeld en eventueel een vervangend product aangeboden of op verzoek besteld;

De cliënt heeft de verplichting om:

 1. alle relevante informatie te verstrekken voor een behandeling met betrekking tot voorgeschiedenis, verwachtingen, voetproblemen, contra-indicaties, bijzonderheden, afwijkingen en wijzigingen in deze informatie die van belang zijn voor de behandeling en daarmee direct verband houdende diensten;
 2. te betalen voor:

– de geleverde behandelingen en daarmee direct verband houdende diensten en/of geleverde producten

– speciaal voor cliënt bestelde producten

– een niet, of niet tijdig, afgezegde afspraak die in rekening wordt gebracht, zoals beschreven in artikel 1 onder 7 van deze voorwaarden.

5. Betaling

 1. Er kan uitsluitend contant of per pin worden betaald.
 2. Op verzoek ontvangt de cliënt een nota.

In bijzondere gevallen kan per bank of giro worden betaald. Indien de klant akkoord is gegaan met een kuurbehandeling, dient het bedrag van de kuur in één keer of in termijnen volledig worden betaald.

 1. Wordt de betaling niet binnen 7 dagen daarna ontvangen, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de 15e dag nadat de nota is uitgeschreven en is Skin Sense gerechtigd over het verschuldigde bedrag of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen.
 2. Wanneer geen betaling heeft plaatsgevonden binnen 30 dagen, is Skin Sense gerechtigd om de opeisbare vordering ter incasso over te dragen. Alle daaruit voortvloeiende (buiten)gerechtelijke kosten zijn voor rekening van de cliënt.
 3. Heeft zich de situatie voorgedaan zoals hiervoor bij punt 3 genoemd, dan kan een eventuele volgende betaling uitsluitend contant plaatsvinden.
 

6. Ruilen en Garantie

 1. Wanneer gekochte -en niet door Skin Sense vervaardigde- artikelen niet aan de verwachtingen van de cliënt voldoen, kunnen deze binnen één week na aankoop, op vertoon van de nota, worden omgeruild voor een ander product, mits ongebruikt en in onbeschadigde verpakking.
 2. Indien het ruilen van het product niet mogelijk is, ontvangt de cliënt een tegoedbon voor het bedrag. Er vindt geen geldteruggave plaats.
 3. Op deze producten zijn uitsluitend eventuele garantiebepalingen van de fabrikant van toepassing.
 4. Als een door Skin Sense, tijdens een behandeling en/of daarmee direct verband houdende diensten, vervaardigd product ondeugdelijk is, kan het op vertoon van de nota worden aangeboden voor herstel of vervanging.
 5. Er is sprake van een ondeugdelijk product als het product niet goed werkt of buiten toedoen van de cliënt beschadigd raakt.
 6. Als herstel of vervanging niet mogelijk is, ontvangt de cliënt een tegoedbon voor het betaalde bedrag. Er vindt geen geldteruggave plaats.
 

7. Klachten

 1. Skin Sense streeft naar een hoge mate van klanttevredenheid, waarmee zij klachten probeert te voorkomen.
 2. Mocht er onverhoopt een klacht ontstaan, dan wordt een klachtenprocedure voor een goede afwikkeling gehanteerd.
 3. Lukt het niet om tot een oplossing te komen voor uw klacht, dan zal deze worden voorgelegd aan de Commissie van Bezwaar.
 4. Klachten in het kader van wettelijke aansprakelijkheid worden direct voorgelegd aan de Verzekeraar van Skin Sense.
 

8. Aansprakelijkheid

 1. Skin Sense is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van onbeheerde persoonlijke eigendommen ten tijde van aanwezigheid in de praktijk.
 2. Skin Sense heeft via ANBOS een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afgesloten en is derhalve verzekerd voor schade die tijdens het uitoefenen van het beroep wordt toegebracht aan personen en/of goederen.
 3. Eventuele aansprakelijkheid wordt vastgesteld door de Verzekeraar, volgens de geldende procedures en voorwaarden van de Verzekeraar.
 4. Eventuele aanspraken van cliënten dienen schriftelijk te worden ingediend. Hiervoor is bij Skin Sense een schadeformulier verkrijgbaar.
 5. In geval van een gerechtelijke procedure, is de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen uitsluitend bevoegd om van het geschil kennis te nemen.